รายนามพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร ฯลฯ ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก

พระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระฐานานุกรม และเจ้าอาวาสที่ยังไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร (ต่ำกว่า ป.ธ.7)
ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2555)

 

เขตปกครองตำบลดำเนินสะดวกเขต 1 (จต. พระครูสุธรรมรักษ์)

ที่ ชื่อ - ฉายา วัด อายุ พรรษา ระดับสมณศักดิ์ ผู้ตั้งฐานานุกรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่งตั้งมาแล้ว
1 พระครูสุธรรมรักษ์ พิทักษ์เทพาวาส 61 41 พระครูฯ จต.ชั้นโท   5 ธันวาคม 2542 12 ปี 4 เดือน 9 วัน
2 พระครูสาทรสุตกิจ สอนประดิษฐ์วราราม 84 63 พระครูฯ จร.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2549 5 ปี 4 เดือน 9 วัน
3 พระครูสถิตบุญญาภิราม อุบลวรรณาราม 84 65 พระครูฯ จร.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2548 6 ปี 4 เดือน 9 วัน
4 พระครูพิศาลกิจจานุวัตร โชติทายการาม 56 42 พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี   17 ธันวาคม 2537 17 ปี 3 เดือน 28 วัน
5 พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ ปรกเจริญ     พระครูฯ จร.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2553 1 ปี 4 เดือน 9 วัน
6 พระปลัดผดุงศักดิ์ ธมฺมทีโป อุบลวรรณาราม 38 17   พระครูพิศาลชัยมงคล วัดไชยวรวิหาร 25 มกราคม 2550 5 ปี 2 เดือน 20 วัน
7 พระปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน วัดโชติทายการาม 57 37   พระสุขุมวาทเวที วัดป่าพุทธมงคล กาฬสินธุ์ 18 มกราคม 2546 9 ปี 2 เดือน 27 วัน
8 พระใบฎีกามนตรี มนฺตธมฺโม โชติทายการาม 40 20   พระเมธีวราภรณ์ วัดเขาวัง ราชบุรี 20 เมษายน 2546 8 ปี 11 เดือน 24 วัน
9 พระครูปลัดกิจติวรากรณศ์ วรปญฺโญ โชติทายการาม 31 11   พระเทพวิมลเมธี วัดโพทะเล พิจิตร 21 กรกฎาคม 2548 6 ปี 8 เดือน 24 วัน
10 พระครูสมุห์ภาณุวัชร ปุญฺญวุฑฺโฒ โชติทายการาม 37 13   พระเทพประสิทธิคุณ วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2547 7 ปี 4 เดือน 14 วัน
11 พระมหาโสพิธ ภทฺทปญฺโญ ราษฎร์เจริญธรรม     จร.      

 

เขตปกครองตำบลดำเนินสะดวกเขต 2 (จต. พระมหาประกอบ นิติธโร)

ที่ ชื่อ - ฉายา วัด อายุ พรรษา ระดับสมณศักดิ์ ผู้ตั้งฐานานุกรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่งตั้งมาแล้ว
1 พระปริยัติกิจโสภณ บัวงาม 80 56 พระราชาคณะชั้นสามัญ   5 ธันวาคม 2548 6 ปี 4 เดือน 9 วัน
2 พระครูวิบูลพัฒนานุกิจ บัวงาม 67 44 พระครูสัญญาบัตรชั้นโท   17 ธันวาคม 2540 14 ปี 3 เดือน 28 วัน
3 พระครูวิรุฬห์พัฒนกิจ บัวงาม 55 28 พระครูฯ ผจล.ชั้นพิเศษ   5 ธันวาคม 2552 2 ปี 4 เดือน 9 วัน
4 พระครูประภัสสรวรคุณ ปราสาทสิทธิ์ 61 39 พระครูฯ เทียบ ผจล.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน
5 พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ หลักหกรัตนาราม 70 50 พระครูฯ จร.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2547 7 ปี 4 เดือน 9 วัน
6 พระปลัดทวี ปญฺญาวฑฺฒโน ตาลเรียง 62 15 จร. พระปริยัติกิจโสภณ 20 ธันวาคม 2548 6 ปี 3 เดือน 25 วัน
7 พระสมุห์วิโรจน์ วรมงฺคโล ปราสาทสิทธิ์ 47 30 ร.จร. พระราชวิสุทธิกวี 9 ธันวาคม 2542 12 ปี 4 เดือน 5 วัน
8 พระครูใบฎีกามณฑา สุทฺธญาโณ ปราสาทสิทธิ์ 62 42   พระราชภัทราจารย์ 29 เมษายน 2532 22 ปี 11 เดือน 15 วัน
9 พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร ปราสาทสิทธิ์ 35 15   พระราชพิศาลสุธี 16 มกราคม 2550 5 ปี 2 เดือน 29 วัน
10 พระใบฎีกาสรชัย ชินวโร ปราสาทสิทธิ์ 35 15   พระมงคลพิพัฒน์ 14 มกราคม 2554 1 ปี 3 เดือน 31 วัน
11 พระปลัดเรวัตร เรวตฺโต หลักหกรัตนาราม 50 30   พระครูโสภณศิริคุณ 18 กรกฎาคม 2530 24 ปี 8 เดือน 27 วัน
12 พระปลัดมนต์ดก สุวโจ หลักหกรัตนาราม 46 27   พระเมธีสมุทรคุณ 31 ธันวาคม 2545 9 ปี 3 เดือน 14 วัน
13 พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย เวฬุวนาราม 45 16 จร.   23 กันยายน 2552 2 ปี 6 เดือน 21 วัน

 

เขตปกครองตำบลท่านัด (จต. พระครูวิรุฬห์พัฒนกิจ)

ที่ ชื่อ - ฉายา วัด อายุ พรรษา ระดับสมณศักดิ์ ผู้ตั้งฐานานุกรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่งตั้งมาแล้ว
1 พระเทพญาณมงคล หลวงพ่อสดฯ 83   พระราชาคณะชั้นเทพ   5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน
2 พระครูถิรบุญญาภรณ์ โคกบำรุงราษฎร์ 57 27 พระครูฯ จร.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2552 2 ปี 4 เดือน 9 วัน
3 พระครูวิริยาภิรักษ์ โคกตับเป็ด 61 35 พระครูฯ จร.ชั้นโท   5 ธันวาคม 2552 2 ปี 4 เดือน 9 วัน
4 พระครูอาทรปริยัติสุธี หลวงพ่อสดฯ     พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี      
5 พระอธิการประสิทธิ์ อภิวณฺโณ บ้านไร่     จร.      
6 พระอธิการพันธวีร์ อภิวณฺโณ ดอนคลัง     จร.      
7 พระครูปลัดมงคล สิริธมฺโม อมรญาติสมาคม 34 14 จร. พระเทพปริยัติเวที วัดสุทัศฯ กรุงเทพฯ 5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน
8 พระครูวินัยธรศุภชัย ขนฺติโก ชาวหนือ 33 12 จร. พระเทพสาครมุนี วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร 30 มีนาคม 2555 0 ปี 0 เดือน 15 วัน
9 พระอธิการชุบ ชวนธมฺโม สนามไชยฯ     จร      
10 พระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล หลวงพ่อสดฯ   19   พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2547 7 ปี 3 เดือน 28 วัน
11 พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ ชาตเทโว หลวงพ่อสดฯ   18   พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดฯ 5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน
12 พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน หลวงพ่อสดฯ 49 16   พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2547 7 ปี 3 เดือน 28 วัน
13 พระครูสมุห์อารักษ์ อตฺตารกฺโข หลวงพ่อสดฯ   13   พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดฯ 5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน
14 พระครูสังฆรักษ์เจริญ ภทฺทธมฺโม หลวงพ่อสดฯ   12   พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ 1 มกราคม 2549 6 ปี 3 เดือน 13 วัน
15 พระครูใบฎีกาหลิ่ม มหาภิญฺโญ หลวงพ่อสดฯ   11   พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2547 7 ปี 3 เดือน 28 วัน
16 พระครูสมุห์เขต ปฐมรํสี หลวงพ่อสดฯ   7   พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ 1 มกราคม 2549 6 ปี 3 เดือน 13 วัน
17 พระครูใบฎีกาสิรภพ มหาญาโณ หลวงพ่อสดฯ   7   พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดฯ 5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน

 

เขตปกครองตำบลสี่หมื่น-แพงพวย (จต. พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์)

ที่ ชื่อ - ฉายา วัด อายุ พรรษา ระดับสมณศักดิ์ ผู้ตั้งฐานานุกรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่งตั้งมาแล้ว
1 พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ เนกขัมมาราม 74 54 พระครูฯ จต.ชั้นโท   5 ธันวาคม 2550 4 ปี 4 เดือน 9 วัน
2 พระครูธรรมวรทัต ตาลบำรุงกิจ 72 40 พระครูฯ จร.ชั้นเอก   5 ธันวาคม 2554 0 ปี 4 เดือน 9 วัน
3 พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ ท่าเรือ 57 21 พระครูฯ จร.ชั้นโท   5 ธันวาคม 2549 5 ปี 4 เดือน 9 วัน
4 พระครูสุทธิวรคุณ สีดาราม 73 38 พระครูฯ จร.ชั้นโท   5 ธันวาคม 2551 3 ปี 4 เดือน 9 วัน
5 พระครูโสภณปุรารักษ์ โคกหลวง 45 25 พระครูฯ จร.ชั้นโท   5 ธันวาคม 2553 1 ปี 4 เดือน 9 วัน
6 พระมหามงคล ปญฺญาวโร คูหาสวรรค์ 62 42 จร.      
7 พระสมุห์สมพงษ์ จนฺทโสภโณ ใหม่สี่หมื่น 38 18 จร พระปรากรมมุนี วัดอมรญาติสมาคม 5 ธันวาคม 2545 9 ปี 4 เดือน 9 วัน
8 พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร เนกขัมมาราม 62 28 รจร. พระราชกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตรฯ กทม. 1 พฤษภาคม 2534 20 ปี 11 เดือน 13 วัน

ดาวน์โหลด pdf

ติดต่อ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก เลขานุการ จอ.ดำเนินสะดวก โทร. 089-919-2311 dean_dn@hotmail.co.th  หรือ ฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม